PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Junaki našega časa 2021/2022

Z namenom razvoja in promocije prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih je v šolskem letu 2021/22 že osmič potekal natečaj Junaki našega časa. Čeprav je bilo delovanje mladih prostovoljcev zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusnih okužb tudi letos bolj omejeno, so se učenci, dijaki in njihovi mentorji angažirali in izpeljali številne prostovoljske aktivnosti in navdihujoče prostovoljske zgodbe.

 

Cilji natečaja so:

  • krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih,
  • aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti,
  • promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
  • spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih,
  • senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

 

Letos je med prejemniki nazivov 25 šol.

IMG_8547

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so naziv potrdili, so: OŠ Grad, OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, OŠ Komenda Moste, OŠ Kuzma, OŠ Lava, OŠ Livada, OŠ Lucija, OŠ Olge Meglič, OŠ Orehek Kranj, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, OŠ Preska, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Sladki Vrh, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Zreče, POŠ Bilje, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Gimnazija Celje – Center in Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

 

Na OŠ GRAD so tudi v letošnjem letu nadaljevali z božičnim obdarovanjem starejših in osamljenih občanov, za Društvo za zaščito živali pa so zbirali hrano za prostoživeče muce. Devetošolci so se kot tutorji družili s prvošolčki in jim tako z usmerjanjem in pomočjo pri reševanju vaj olajšali prehod iz vrtca v šolo. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Tanja Kranjec.

 

Rdeča nit prostovoljskih aktivnosti na OŠ JANKA GLAZERJA iz Ruš so zbiralne akcije: učenci skrbijo za celotni potek akcije, od obveščanja, zbiranja, ozaveščanja o tem, česa manjka, do predaje sredstev. Sodelujejo tudi s številnimi drugimi organizacijami, med drugimi so se z uporabniki VDC Polž srečevali tako online kot v živo, za oskrbovance centra starejših so napisali 138 voščilnic z lepimi željami. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Renata Štritof.

 

Zbiranje in priprava paketov za socialno ogrožene vrstnike in ukrajinske otroke, izdelava voščil in akcija v okviru Dneva za spremembe, kjer so različne generacije skupaj uredile šolsko okolico in del notranjosti – vse to so izvedli osnovnošolci iz Jurovskega Dola, z OŠ JOŽETA HUDALESA. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Aleksandra Kuntner in Silva Špindler.

 

Z namenom spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja, razvijanja empatije in z ozaveščanja, da je za razvoj skupnosti pomembna gradnja dobrih medsebojnih odnosov, na OŠ KOMENDA MOSTE deluje interesna dejavnost Vitezi današnjega časa, v okviru katere učenci v več prostovoljskih aktivnostih sodelujejo še z drugimi organizacijami. Učence tako spodbujajo, da sami iščejo rešitve, kako lahko s svojimi sposobnostmi in spretnostmi pomagajo drugim v lokalni skupnosti. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Mateja Kruhar in Meta Štrumbelj.

 

Na OŠ KUZMA dajejo poudarek medgeneracijskemu prostovoljstvu. Učenci tako poleg pomoči sovrstnikom in vrtčevskim otrokom obiskujejo starejše v domu upokojencev in na domovih. Ker so bili stiki v tem šolskem letu oteženi, so v tem šolskem letu posebno pozornost posvetili obogatitvi različnih prazničnih dni - na ta način so s stanovalci ohranili bližino in medsebojno povezanost. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Suzana Farič in Vesna Grah.

 

Učenci krožka prostovoljci.smo OŠ LAVA iz Celja so izpeljali več humanitarnih in zbiralnih akcij, sodelovali so tudi s kluboma Rotary in Lions, ob dnevih prijaznosti v decembru pa so starejšim pred vrati puščali pakete prijaznosti, ki so jih sami pripravili. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Polona Gracer in Marijana Kolenko.

 

V okviru Dneva za spremembe so na OŠ LIVADA iz Ljubljane za učence prvih razredov pripravili aktivno popoldne z iskanjem zaklada, petošolci pa so za otroke v bolnišnicah pripravili škatle dobre volje. Tutorstvo učencem priseljencem je stalna aktivnost, ki so jo v letošnjem letu prvič uporabili tudi v prvi triadi; učenci so se prav tako aktivirali kot pomočniki v knjižnici, pri urejanju šolskih prostorov in na Dnevu rabljenih oblačil. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Natalija Veselič Martinjak.

 

Že sedmo leto lahko učenci OŠ LUCIJA sodelujejo pri projektu UPS – Učimo se in pišemo naloge skupaj. Prostovoljci niso le nudili pomoči sošolcem, ampak so izvedli tudi delavnico ob dnevu prijaznosti, izdelovali voščila in darila za starostnike petih obalnih domov, pomagali pri pripravi in čiščenju šolskih prostorov, izvedli zbiralno akcijo za zavetišče za živali, za Center starejših občanov pa pripravili video prireditev. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Ana Horvat.

 

Na OŠ OLGE MEGLIČ iz Ptuja so s prostovoljskimi aktivnostmi zaznamovali Mednarodni dan strpnosti, dan invalidov in Dan za spremembe. Zbirali so hrano za zapuščene živali in ukrajinske otroke, varovance VDC Sonček pa učili nemščino ter se družili s starostniki doma upokojencev Ptuj. Aktivni so bili tudi na okoljskem področju: sodelovali so v čistilni akciji in pomagali pri saditvi mladik gozdnih dreves. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Monika Petrovič in Tonja Kolar.

 

V srcu dobro mislimo je interesna dejavnost mladih prostovoljcev na OŠ OREHEK KRANJ. K aktivnostim bralnega prijatelja, učne pomoči in zbiralnih akcij so dodali še akcijo V Kranju v srcu dobro mislimo, kjer so skupaj z drugimi kranjskimi šolami sodelovali na dobrodelnem bazarju. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjeta Vene.

 

Ko je prosti čas lahko koristen, je naslov projekta, v okviru katerega so se učenci OŠ POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA udejstvovali na različne načine: vrstnikom priseljencem ter učencem podaljšanega bivanja so nudili učno pomoč, starejši otroci so prvošolčkom brali v knjižnici, sodelovali so v akciji Drobtinica, čistilni akciji ter humanitarni akciji zbiranja sredstev za Ukrajino. Družili so se s starejšimi občani in sodelovali z vrsto društev v okolju. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Urška Lesjak.

 

Tutorstvo na OŠ PRESKA izvajajo tretje šolsko leto, že dolgo pa učenci obiskujejo oskrbovance Centra starejših Medvode; z druženji zunaj so nadaljevali tudi letos. Prav tako niso pozabili na živali, saj so ozaveščali in opominjali na odgovorno ravnanje ter odgovorno lastništvo, izdelovali so tudi hišice za zapuščene mucke. Za krepitev solidarnosti so se priključili več humanitarnim akcijam. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Romana Franković.

 

Na OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ so izvajali aktivnosti tutorstva tako za posamezne učne predmete kot tudi za računalniške veščine oz. digitalno opismenjevanje. V projektu S srcem za starostnike so za DSO Idila izvedli več različnih aktivnosti, tako v živo kot preko Zooma pa so se družili z uporabniki Varstveno delovnega centra Polž. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Mateja Rožanc Valh.

 

Prostovoljci OŠ SIMONA JENKA so z deteljicami dobih misli sodelovali na Dnevu za spremembe, med šolskim letom pa so izvajali medvrstniško učno pomoč. Že več let se skupina učencev na tedenskih srečanjih uči prvo pomoč in znanje prenaša drugim otrokom. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Irena Hudobivnik.

 

Prostovoljci na OŠ SLADKI VRH so letos organizirali zbiralne akcije, srečelov in učno pomoč, polega tega pa so stkali vezi z Zavetiščem za brezdomce Maribor. Vse aktivnosti zgledno beležijo na šolski spletni strani za prostovoljstvo. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: mag. Smiljana Valcl.

 

Iz OŠ TONETA ČUFARJA IZ LJUBLJANE poročajo, da so oblike sodelovanja in pomoči, katerih korenine so razvijali, gradili, brusili in obdelovali v šoli, v tem šolskem letu preselili na splet. Po poku »mehurčkov« pa so začeli s sodelovanjem in prostovoljenjem tudi v raznih društvih. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Klaudija Kokalj in Lea Lenček.

 

Veliko zbiralnih akcij in obeležitev mednarodnih dni so izpeljali prostovoljci na OŠ ZREČE, aktivnosti so izpeljali tudi na izviren in hudomušen način – eden takšnih je mesečno objavljanje povzetkov knjig in pesmic na šolskem stranišču. Tudi s tem so, poleg priprave razstave knjig, krepili bralno kulturo, s pripravo več športnih aktivnosti, denimo akcije Zmigaj se in gibalni poligon, pa tudi fizično pripravljenost sošolcev. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Manuela Štefane.

 

Na POŠ BILJE sodelujejo z več lokalnimi organizacijami in tako krepijo medgeneracijsko druženje ter z neformalnim prenosom znanj, sodelovanjem in povezovanjem različnih društev soustvarjajo skupnost. Z druženji so nadaljevali tudi v tem šolskem letu, nekaj so jih prestavili v virtualno obliko; na šoli so prostovoljke pridno urejale šolsko knjižnico. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Lilijana Kavčič.

 

Gojenci  DIJAŠKEGA DOMA ANTONA MARTINA SLOMŠKA iz Maribora so bili aktivni na več področjih: nudili so učno pomoč ter vrstnike učili tudi drugih veščin, pomagali na prireditvah zavoda, pripravljali spodbudne misli za družine in posameznike v stisku, pomagali pri urejanju okolja in pri oskrbi živali, nudili pomoč beguncem iz Ukrajine ter skrbeli za promocijo prostovoljstva in dijaškega doma. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: dr. Lidija Hamler.

 

Z dobrodelnim koncertom in Gregorjevim tednom so na GIMNAZIJI CELJE - CENTER zbirali finančna in materialna sredstva. Skupaj s Celjskim mladinskim centrom so nadaljevali z akcijo Misija človek in s tutorstvom. Pomoč pri vsakodnevnem življenju, učenju in druženju so izvajali v številnih partnerskih organizacijah, o pomenu trajnostnega razvoja pa so ozaveščali na dogodku Cunjarnica. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Marjana Turnšek.

 

Na SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI V LJUBLJANI je prostovoljska dejavnost že dolga tradicija, kar obeležujejo tudi s proslavo za prostovoljce. Ti so na šoli aktivni kot tutorji, v UKC Ljubljana in zdravstvenih domovih, domovih za starejše, vrtcih, pomagajo v različnih centrih za mlade ter pri Simbiozi in Rdečem križu. Pomagali so tudi pri izvedbi Festivala za tretje življenjsko obdobje in Sprehoda za spomin. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Nataša Osojnik in Katarina Kastelic.

 

Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos so to osnovne šole OŠ Franceta Bevka, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Loka Črnomelj in OŠ Lovrenc na Pohorju.

 

Prostovoljci OŠ FRANCETA BEVKA iz Ljubljane so sodelovali pri razdeljevanju kosil brezdomcem Kraljev ulice, za Pediatrično kliniko so zbirali knjige in igrače. Dan za spremembe so preživeli z dedki in babicami, ki so jim na šoli pripravili gibalne in ustvarjalne delavnice. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Jana Kebler Zaletel.

 

Da bi otroci našli navdih in motivacijo za vključevanje v prostovoljske dejavnosti ter postali bolj dovzetni za stiske ljudi v svojem okolju, so na OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI oktobra izpeljali Teden prostovoljstva. V njem so bili aktivni z različnimi dejavnostmi, med letom pa so se aktivirali še kot tutorji, zbiratelji, obiskovali so stanovale doma starejših in še kaj. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Jasna Lampreht in Martina Cvetko.

 

Na OŠ LOKA ČRNOMELJ so v tem šolskem letu učencem ponudili interesno dejavnost Vitezi dobrodelnosti in prostovoljstva. Prostovoljne aktivnosti so bile namenjene nudenju učne pomoči, skrbi za socialno šibkejše in starostnike v skupnosti, premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in odpadki, vse z namenom, da se otroci zavedo, da se spremembe zgodijo zaradi nas in z našim aktivnim odzivanjem na potrebe v skupnosti. Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Sonja Štefanič in Sonja Malnarič.

 

Na OŠ LOVRENC NA POHORJU so v sodelovanju z Rdečim križem izpeljali akcijo Drobtinica ter uredili in prenovili prostore društva. V Zdravstvenem domu so pripravili knjižni kotiček, za katerega prostovoljci tudi zgledno skrbijo. Koordinatorica prostovoljskih aktivnosti: Nana Ladinek.

 

 

 

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki