PRIJAVA
LOOKING FOR VOLUNTEERING OPPORTUNITIES?    

Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in s promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 24 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto ponovno potrdilo. Naziv pa sta prvič pridobili tudi Občina Logatec in Občina Velika Polana.

 

Občine, ki so naziv v letu 2020 potrdile

 

Mestna občina Kranj:

Mestna občina Kranj prostovoljstvo podpira prostovoljstva prek sofinanciranja projektov prostovoljstva mladih in kot pridružena partnerica pri projektu krepitve mentorjev in prostovoljcev, prostovoljce vključuje v občinske dogodke, kot sta Tek za Kranj – memorial Vincenca Drakslerja in Dobrodelno kuhanje, na spletni strani objavlja prostovoljska dela, zato je v letošnjem letu naziv potrdila.

 

Mestna občina Ljubljana:

Mestna občina Ljubljana kontinuirano podporo številnim prostovoljskim organizacijam na različne zagotavlja načine: z razpisi, v katerih upoštevajo tudi stroške prostovoljcev in stroške dela prostovoljcev kot lastni delež prostovoljskih organizacij, z omogočanjem brezplačne uporabe prostorov ali s subvencioniranjem najemnin za prostovoljske organizacije in programe, župan in predstavniki občinske uprave sodelujejo na prostovoljskih dogodkih, že tradicionalno je pokroviteljica Veselega dne prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, četrtne skupnosti sodelujejo na Dnevu za spremembe, občina tudi finančno podpira delo mentorjev prostovoljcev v občinskih javnih zavodih.

 

Mestna občina Murska Sobota:

Mesta občina Murska Sobota tako finančno kot logistično podpira prostovoljske organizacije, organizira občinsko prireditev »Naj prostovoljec« in sodeluje v večjih prostovoljskih akcijah, kot so Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva, in v čistilnih akcijah.

 

Mestna občina Velenje:

Preko projektov Donirana hrana in Javna kuhinja občina spodbuja povezovanje prostovoljskih organizacij in naslavlja potrebe okolja. Poleg tega vsako leto organizira sprejem prostovoljcev pri županu in razglasi naj prostovoljca in organizacijo, finančno podpira mentorje in prostovoljce v dveh občinskih javnih zavodih, izvaja tudi projekt Kamerat, ki omogoča brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane meščane.

 

Občina Črna na Koroškem:

Občina Črna na Koroškem v prostovoljstvu občanov prepoznava ogromno korist za skupnost in za vsakega posameznika, še posebej pa za najranljivejše prebivalce, med njimi predvsem za starejše. Ker ti aktivno sodelujejo, se počutijo koristne za skupnost, manj so osamljeni in bolj polni življenja. Na ta način Občina premaguje in opozarja na eno največjih stisk sodobnega bivanja, osamljenost. Prepoznavajo pozitivne učinke prostovoljstva pri otrocih: pozitivno samopodobo, občutek empatije in razumevanje drugačnosti. Občina zato sistematično in na različne načine podpira raznolike prostovoljske organizacije, sodeluje v mnogih večjih prostovoljskih akcijah, prepoznava in izpostavlja vrednost dela, ki ga za dobro skupnosti opravijo prostovoljci, in načrtuje tudi investicije, ki še krepijo duh solidarnosti in prostovoljstva. Županja znotraj svoje občine, pa tudi zunaj občinskih meja, širi pozitiven odnos do prostovoljstva med ljudmi.

 

Občina Divača:

Občina Divača prizadevno spodbuja in priznava prostovoljsko delo kot pomemben družbeni dejavnik povezovanja in razvoja občine ter zgledno sodeluje z bližnjimi občinami. Županja in zaposleni se angažirajo na prostovoljskih dogodkih, občina skrbi za promocijo prostovoljstva in ima izreden posluh za prostovoljske organizacije in njihovo delovanje.

 

Občina Gornja Radgona:

Občina podpira organizacijo, razvoj in izvajanje prostovoljskega dela, prostovoljskim organizacijam ponuja brezplačne prostore, zagnala je projekt Prostofer – prostovoljni šofer, organizira natečaje Naj prostovoljec, Naj prostovoljka, Naj prostovoljska organizacija in Naj prostovoljski dogodek v občini.

 

Občina Hrpelje-Kozina:

Občina Hrpelje-Kozina podpira program Vitica, ki starostnikom ponuja spremstvo in pomoč pri opravilih, projekt Zavoda Sopotniki, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze, pomaga tudi Prostovoljnemu gasilskemu društvu. Poleg tega se prostovoljsko angažira županja, pomen prostovoljstva širijo prek javnih prireditev, izobraževanja in nagrajevanja prostovoljcev ter zahval prostovoljcem, podpirajo spontane prostovoljske akcije občanov, prostovoljske organizacije imajo možnost brezplačnega najema prostorov.

 

Občina Kamnik:

Občina Kamnik zagotavlja dobre pogoje za delo dvema dnevnima centroma, namenjenima mlajšim invalidom in posameznikom s težavami v duševnem zdravju, financira humanitarno razdelilnico hrane za socialno šibke in nastanitve za brezdomce, uspešno povezuje nevladne organizacije in javne zavode ter podpira medgeneracijsko sodelovanje in izvaja uspešne programe za starejše generacije.

 

Občina Kočevje:

Občina Kočevje prostovoljstvo sistematično podpira in spodbuja prek občinskih razpisov, ki omogočajo tudi sredstva za stroške prostovoljcev ter delo mentorjev prostovoljcev, kar je nujno za kakovostno vključevanje prostovoljcev; poleg tega spodbuja prostovoljsko pomoč starejšim v občini in zagotavljanje možnosti za njeno izvedbo, povezuje prostovoljske organizacije, izdaja zahvale prostovoljcem, občinska uprava pa se aktivno vključuje v prostovoljske aktivnosti. Občima ima tudi vizijo razvoja prostovoljstva, ki se osredotoča predvsem na aktivacijo mladih.

 

Občina Krško:

Občina Krško se zaveda, da prostovoljci prispevajo k večji kvaliteti življenja vseh občanov. Finančno in z brezplačnimi prostori podpira delovanje prostovoljskih organizacij in pomaga pri promociji njihovega dela preko občinskih komunikacijskih kanalov. V okviru občinskega praznika ali ob drugih priložnostih župan javno izpostavi izjemne prostovoljce. Občina nevladne, prostovoljske organizacije prepoznava tudi kot pomembne partnerje v razvojnih projektih. Prostovoljske organizacije so pomemben povezovalec na terenu in nosilci trajnosti, obenem pa krepijo kompetence za projektno delo.

 

Občina Laško:

Občina Laško zagotavlja sredstva za delovanje prostovoljskih organizacij in sofinancira izvajanje prireditev organizacij, organizira festival prostovoljstva v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva in javni natečaj »Naj prostovoljca/prostovoljke občine Laško 2018« v štirih starostnih kategorijah.

 

Občina Medvode:

Občina Medvode je naziv potrdila, ker omogoča dobre pogoje za delo številnih prostovoljskih organizacij in spodbuja vključevanje celotne lokalne skupnosti – z županom in občinsko upravo kot zgledom – v prostovoljstvo, tako da organizira večje prostovoljske dogodke, Medvoški kulturni festival, Festival Medvode v gibanju, Evropski teden mobilnosti, v katerih skupaj sodeluje več kot 700 prostovoljcev; poskrbi tudi za zgledno zahvalo prostovoljcem iz kulture, športa in z drugih področij.

 

Občina Postojna:

Občina Postojna nudi aktivno vsestransko podporo prostovoljskim organizacijam, v razpisih omogoča dodatno točkovanje prostovoljstva, občanom omogoča brezplačne prevoze, promovira prostovoljstvo in spodbuja najmlajše, tudi s podelitvijo priznanj Naj mladi prostovoljec in Naj prostovoljski razred/skupina ter s projektom, kot je Po-stoj-na živi ulici. V številne kulturne, čistilne in druge dogodke se zgledno vključujejo tudi župan in člani občinske uprave.

 

Občina Radlje ob Dravi:

Občina podpira in omogoča delo različnim prostovoljskim organizacijam. Občina na različnih prireditvah promovira in spodbuja prostovoljstvo, v letu 2020 namerava tudi razširiti bazo prostovoljcev, še naprej nudi brezplačne prostore za izvajanje prostovoljskih programov. Župan tudi z lastnim zgledom spodbuja občanke in občane, da se prostovoljsko aktivirajo na različnih področjih. Za prostovoljsko pomoč pri prevozih starejših je občina priskrbela tudi novo e-vozilo.

 

Občina Ravne na Koroškem:

Občina nudi finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, razvija medgeneracijsko sodelovanje, izvaja program Mladi za starejše v partnerstvu s srednjimi šolami in društvom upokojencev, prostovoljci v Koroškem medgeneracijskem centru zbirajo kreditne točke, ki jih lahko porabijo za druge storitve, spodbuja povezovanje med različnimi organizacijami v občini, občinska uprava pa sodeluje v prostovoljskih akcijah.

 

Občina Sevnica:

Občina Sevnica razume, zakaj je smiselno podpirati prostovoljce in prostovoljske organizacije. Priključuje se večjim nacionalnim prostovoljskim akcijam in ves čas skrbi za ustvarjanje dobrih in spodbudnih pogojev za delo prostovoljskih organizacij. Župan ob različnih priložnostih izpostavlja priznanje prostovoljcem za njihov prispevek dogajanju v Sevnici. Občina ima jasno zastavljene aktivnosti za razvoj prostovoljstva in s tem kaže, da se zaveda, da je potrebno prostovoljstvo negovati in promovirati, saj prostovoljci s svojim nesebičnim delom boljšajo kakovost življenja občanov in zagotavljajo razvoj občine.

Občina Sežana:

Občina Sežana zagotavlja vsestransko podporo prostovoljskim društvom z razpisi in najemi, prostovoljsko delo tudi dodatno točkuje, podpira mlade prostovoljce, ima posluh za področje duševnega zdravja, turizma, medgeneracijskega sodelovanja in aktivno sodelovanje pri različnih prostovoljskih dogodkih, kot so Praznična Sežana, Mladifest; zavzema se tudi za medobčinsko povezovanje in podpira prostovoljske projekte.

 

Občina Slovenske Konjice:

Občina Slovenske Konjice prostovoljstvo spodbuja prek javnih razpisov, z dodatnim točkovanjem prostovoljskega dela, poleg tega dogodke NVO objavlja na občinskih spletnih straneh, z akcijo Žinkana sodeluje pri Dnevu za spremembe, ponuja možnost uporabe Christianine sobe za izvajanje aktivnosti društev, prostovoljstvo starejših spodbuja prek lokalne interdisciplinarne koordinacije za starejše (LIK).

 

Občina Škofja Loka:

Škofja loka pravi, da se odlikuje po ljudeh, ki imajo izjemen čut za prostovoljstvo, pomoč soobčanom in so organizirani v različne prostovoljske organizacije. Občina jim zagotavlja okolje, v katerem lahko posamezniki in društva nemoteno delujejo. V občinskih razpisih ne pozabijo na pomembnost prostovoljstva, ob tem pa spodbujajo tudi zaposlovanje znotraj prostovoljskih organizacij. Organizirajo številne dogodke, v katere sta aktivno vključena župan in občina, vrhunec vseh pa je Škofjeloški pasijon, projekt, v katerem sodeluje preko 600 prostovoljcev. S promocijo dogodka Škofja loka na mednarodni in nacionalni ravni promovira nesnovno kulturno dediščino Slovenije in obenem prostovoljstvo. Župan se velikokrat zahvali prostovoljcem za prispevek h kakovostnemu življenju v občini.

Občina Trbovlje:

Občina Trbovlje aktivno spodbuja prostovoljstvo v lokalnem okolju, s posebnim poudarkom na prostovoljstvu mladih, uspešno povezuje lokalne prostovoljske organizacije in posameznike, prostovoljskim organizacijam omogoča neprofitni najem občinskih prostorov, poleg tega aktivno sodeluje pri različnih prostovoljskih dogodkih in akcijah, kot so Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva in akciji Očistimo in uredimo Trbovlje, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trbovlje pri reorganizaciji in opravljanju javne službe nudi finančno podporo. Občina se v projektu ohranjanja rudarske in industrijske dediščine povezuje s prostovoljci.

Občina Tržič:

Občina Tržič potrjuje naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Občina v dveh javnih zavodih zagotavlja tudi finančna sredstva za delo mentorjev prostovoljcev, kar je za razvoj prostovoljstva velikega pomena. Župan se udeležuje prostovoljskih dogodkov in ob prazniku Občine podeli tudi priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem. Občina nadgrajuje prostovoljsko infrastrukturo in je skupaj z MO uredila prostore za GRS Tržič, dvema PGD je posodobila vozni park. V letu 2020 bodo te aktivnosti nadaljevali.

 

Občina Vodice:

Župan in občinska uprava zagotavljata podporo različnim prostovoljskim organizacijam. Župan sodeluje na dogodkih prostovoljskih organizacij in se jim ob občinskem prazniku zahvali. Občina Vodice sicer v letu 2019 ni sodelovala v večjih nacionalnih prostovoljskih dogodkih, je pa na različne načine sodelovala pri več lokalnih dogodkih. V prihodnosti občina načrtuje gradnjo večnamenskih prostorov, v katerih bodo imele možnost delovati tudi prostovoljske organizacije. Občina spodbuja promocijo dela prostovoljskih organizacij med svojimi prebivalci in širše.

 

Občina Žalec:

Občina Žalec prostovoljstva spodbuja prek javnih razpisov, sofinanciranja dela mentorjev prek javnih del v javnih zavodih s prostovoljskim programom, zagotavlja možnost brezplačne uporabe prostorov za delovanje prostovoljskih organizacij, zagotavlja sredstva za povračilo stroškov prostovoljnim gasilskim društvom, občina podpira prostovoljske dogodke, ki se jih udeležujejo župan in visoki predstavniki občine, izvaja spomladansko čistilno akcijo, ob koncu leta pa za prostovoljce organizirajo še sprejem pri županu.

Vsem 24 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo in želimo, da svoje dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo še naprej!

 

V letošnjem letu sta za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobili dve občini.

 

Občina Logatec letos prvič kandidira za pridobitev naziva. Prostovoljskim organizacijam nudi veliko podpore: podpira širok spekter različnih organizacij in jim omogoča brezplačno uporabo prostorov za njihove dejavnosti. Župan in drugi predstavniki občine so tudi sami prostovoljci. Občina in župan sodelujeta pri večjih prostovoljskih akcijah. Vizija razvoja Občine Logatec je spodbujanje sodelovanja, tudi med nevladnimi organizacijami in občino.

 

Občina Velika Polana je naziv pridobila za financiranje dejavnosti prostovoljskih organizacij, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje aktivnosti, pomoč pri dogodkih in promociji prostovoljstva, uspešno povezovanje organizacij in občanov ter sodelovanje župana in občinske uprave, predvsem na področjih prostovoljstva, kot so civilna zaščita in reševanje, varstvo okolja, kultura, turizem in zdravje.

 

Fotografije

PRIJAVA NA E-NOVICE

Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov. Želite prejemati Prostovoljske e-novice? Vpišite vaš e-mail:KONTAKT

01 433 40 24

info@filantropija.org

www.filantropija.org

Vsak delavnik od 8h do 16h
Spletna stran www.prostovoljstvo.org je projekt Slovenske filantropije, nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti predstavljamo vse pomembne novice na področju prostovoljstva. Z razvitim informacijskim sistemom povezujemo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

© 2024 Slovenska filantropija. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Piškotki